Post och Telestyrelsen

Vad gör Post & Telestyrelsen? – Dstny förklarar!

När Postverket ombildades till ett statligt bolag behövdes en myndighet för postbefordran och tillhörande områden. Det blev en sammanslagning med dåvarande Telestyrelsen och under 1994 bildades förvaltningsmyndigheten Post och telestyrelsen, förkortat PTS. De ansvarar för områdena IT, post, radio samt telekommunikation och är underlydande Näringsdepartementet.

Föregångaren till PTS var Postverket som grundades i februari 1636 under drottning Kristina genom förmyndaren Axel Oxenstierna. Från 1670-talet kunde brev som försetts med gatuadress bäras ut av dåtidens brevbärare. Under 1900-talets början sattes postlådor upp på orter med villor där brevbärare fick en så kallad linje att dela ut post till.

Men post innebär inte bara brev med ord utan det fanns även ett behov att spara och skicka pengar. Postsparbanken startades år 1884 och drevs av Postverket i 90 år. Under de närmare 400 år som post bedrivits i organiserad form har mycket förändrats men en sak har bestått: Posthornet som symbol. ‘

  • Postverket och telestyrelsen blev Post och telestyrelsen PTS
  • Post och telestyrelsen lyder under regeringens Näringsdepartement
  • PTS arbetar med bland annat vissa konsumentfrågor inom telefoni
  • Post och telestyrelsen har en informationsplats för operatörer och privatpersoner
  • PTS har en övergripande tillsyn för post och kommunikation
  • Myndigheten arbetar för förbättringar av all slags kommunikation
  • PTS ställer upp regler för operatörer och granskar dess verksamhet

Övergripande mål för PTS

Post och telestyrelsen skall verka för att kommunikationerna i landet förbättras inom en rad områden. Att de fasta och mobila näten blir så utbyggda i omfattning att alla privata, offentliga och civila användare får tillgång till sådan service som de vanligaste och mest efterfrågade tjänsterna erbjuder.

Vidare att elementära betaltjänster och befordran av meddelanden kan nyttjas av alla användare och att de kan bruka de säkra och beprövade elektroniska nätuppkopplingar som krävs för alla typer av tjänster inom kommunikation. Plus att sköta förvaltning av nummer och radiospektrum så att samhällsnyttan maximeras för framtiden.

PST tillser att konsumenterna skall kunna ha en valmöjlighet inom alla områden för kommunikation och post, inte minst priser och effektivitet. Konsumenter skall kunna vara trygga och få utöva de rättigheter som tillkommer var och en. Alla måste få tillgång till information så att dess aktiva val blir så väl underbyggda som möjligt.

Så arbetar myndigheten

Driften för Post och telestyrelsens arbete finansieras i huvudsak genom intäkter som tillståndsinnehavande operatörer, företag och personer betalar i avgift för tillsyn. Exempelvis för utsändning av radio. Dessutom inkommer medel i form av anslag och bidrag till upphandling av tjänster inom kommunikation samt utbyggnad av bredband.

Arbetet utgår från lagar och förordningar men PTS kan även ställa förslag till regeringen om ändringar eller tillägg till dessa. Genom tillsyn kontrolleras aktörerna på marknaden och problem försöker man i första hand lösa genom dialog. Fungerar inte detta kan PTS utfärda förelägganden som blir tvingande och fatta beslut i tvister.

Post och telestyrelsen leds av en styrelse med säte i Stockholm. Den äldre stilfulla byggnaden som ledningen arbetar från är belägen vid Valhallavägen. Dess nuvarande generaldirektör är Dan Sjöblom som tillsammans med sin personal bland annat arbetar mot målet att Sverige skall vara fullständigt och säkert uppkopplat senast år 2025.