Dstny SE är nu ISO-certifierade!

Vi har blivit certifierade mot tre viktiga ISO-standarder – kvalitetsstyrning (ISO 9001), miljöledning (ISO 14001) och informationssäkerhet (ISO 27001).

Vad är ISO-certifieringar?

Dessa standarder är internationellt väletablerade och utgör en kvalitetsstämpel som visar att Dstny SE lever upp till ISO:s högt ställda krav. ISO-certifieringarna innebär även att våra kunder, partners och leverantörer kan vara trygga i att vi levererar våra tjänster utan att tumma på kvalitet, miljöhänsyn eller informationssäkerhet. Nedan presenterar vi vad dessa standarder innebär.


Vad är ISO 9001?

ISO 9001 är den internationella standarden för kvalitetsstyrning. Certifieringen visar att vi har infört processer som säkerställer en kontinuerlig förbättring av kvaliteten på våra tjänster. Detta har vi gjort genom att etablera ett kvalitetsledningssystem, vilket innebär att vi har robusta processer för kvalitetskontroll på plats.

ISO 9001-certifikat

 

Vad är ISO 14001?

ISO 14001 är den internationella standarden för miljöledningssystem. Standarden ger oss en ram för att utforma, implementera och kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete. Certifieringen innebär att vi vidtar proaktiva åtgärder för att minimera vår miljöpåverkan, att vi uppfyller relevanta lagkrav och kontinuerligt arbetar för att uppnå våra högt satta mål i vårt miljöarbete.

ISO 14001-certifikat

 

Vad är ISO 27001?

ISO 27001 är den internationella standarden för informationssäkerhet. Certifieringen innebär att vi upprätthåller informationssäkerhet inom organisationen genom att vi säkerställer konfidentialitet, tillgänglighet och integritet för all information. Vidare innebär certifieringen att vi har insyn i potentiella affärsrisker, övervakar dem och hanterar dem.

ISO 27001-certifikat

Recent posts